Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van welke aard ook gesloten met MCore Services (gekend in het KBO onder het nummer 0741.414.253), tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen. Indien MCore Services met de opdrachtgever ten aanzien van bepaalde punten bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan blijven voor al het overige de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.2 Eventuele voorwaarden die door de klant of anderen van toepassing worden verklaard, binden MCore Services niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard. Aanvullende wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

1.3 De klant wordt geacht de algemene voorwaarden, zoals hierna besproken te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur.

2. Boeking en annulering

2.1 De door MCore Services gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2 Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.

2.3 De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.4 Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant en ondertekening van de offerte en de voorliggende algemene voorwaarden.

2.5 MCore Services kan een voorschot te vragen. Indien de voorschotfactuur niet volledig werd voldaan voor de datum van de te presteren diensten is MCore Services gerechtigd om haar diensten op te schorten.

2.6 Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor de desbetreffende diensten van MCore Services in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

  • Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.
  • Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% van totaalbedrag factuur.
  • Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan MCore Services te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door MCore Services.

3. Vergunningen

3.1. Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan MCore Services blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van klant.

4. Klachten

4.1. Alle klachten betreffende de facturen of de geleverde producten/diensten moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt worden. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

4.2. Na deze termijn wordt de klant geacht volledig tevreden te zijn over de geleverde goederen en/of diensten.

4.3. Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van de MCore Services. Bij gebreke van een klacht binnen de termijn van acht kalenderdagen wordt de factuur geacht aanvaard te zijn

4.4. Eventuele klachten schorten te betalingsverplichting niet op. Eventueel nazicht op klachten worden onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis verricht.

5. Facturatie en betaling

5.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

5.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

5.3. Bij gebrek aan betaling binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar.

5.4. Bovendien zal bij niet tijdige betaling van de factuur, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.

5.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

5.6. Bij niet (tijdige) betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt de firma zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De opdrachtgever kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.

6. Overmacht en aansprakelijkheid

6.1. Wanneer de firma, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de firma het recht om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever met melding van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De firma zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

6.2. De firma is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.

6.3. De firma is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.

6.4. De aansprakelijkheid van de firma is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

7. Geschillen

7.1. Eventuele betwistingen voortvloeiend uit levering en facturatie vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn op de plaats van de zetel van MCore Services en worden beheerst door de Belgische Wetgeving.

8. Nietigheid

8.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, welke dus onverkort van toepassing zullen blijven.